Voorwaarden gebruik banen TCE

Als u bij ons een baan huurt, gaat u akkoord met

onderstaande reglementen

Artikel 1

Het reglement van orde maakt deel uit van elke baanhuurovereenkomst en is evenzeer van

kracht t.a.v. spelers (speelsters) die op losse ochtend-, middag of avondspeelkaarten of uit

hoofde van z.g. losse verhuur spelen.

Artikel 2

De banen mogen niet anders dan met door de verhuurder goedgekeurde tennisschoenen

worden betreden.

Buiten beschikken wij over gravelbanen. Binnen wordt er gespeeld op tapijt met een

granulaatkorrel. Hier kunnen ook de gravel buitenschoenen worden gebruikt mits die schoon

zijn.

Artikel 3

Met toestemming van de verhuurder is het toegestaan andere dan de aan het centrum

verbonden instructeurs c.q. leraren les te laten geven.

Artikel 4

Men mag alleen gebruik maken van de baan welke men gehuurd heeft. Bij overtreding van

deze bepaling wordt de betrokkene daarvoor de volgens tarief geldende huur berekend met

een minimum van een uur.

Artikel 5

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door

spelers op het park, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor

schade aan of verlies van goederen.

Artikel 6

Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen,

meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de directie of zijn gemachtigde

mededeling te doen.

Artikel 7

De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het park

dienen strikt te worden opgevolgd. Telkenmale wanneer dit door de verhuurder of haar

gemachtigde nodig wordt beoordeeld, moet aan het personeel gelegenheid worden gegeven

tot het onderhouden der in gebruik zijnde banen.

Artikel 8

De aanwezige douches, mogen uitsluitend worden gebruikt door spelers (speelsters) na een

kort tevoren door hen gespeelde partij of vrijspelen dan wel les.

Artikel 9

Alleen de verhuurder heeft het recht banen die zijn verhuurd door derden te laten bespelen

zolang huurder van het speelrecht geen gebruik maakt.

Artikel 10

Als u na aanmelding bent ingedeeld voor de tennisles dan dient u het lesgeld te voldoen.

Slechts in onderling overleg kan hier van worden afgeweken. Dit ter beoordeling van de

directie.